QUY ĐỊNH 221-QD-BNN-XDB

Admin - 17/05/2018 - 2 bình luận

Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luậtlĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định của Bộ tr­ởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số 221 /1998/QĐ/BNN/XDCB,  ngày 31 tháng 12 năm 1998

V/v ban hành định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mỗi

 

BỘ TR­­­ƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

 

- Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư­ xây dựng ban hành kèm theo nghị định số 42/CP ngày  16/07/1996 và nghị định số 92/CP ngày 23/08/1997 của chính phủ.

- Căn cứ văn bản số : 1954/BXD-VKT ngày 23/11/1998 của Bộ xây dựng về việc thoả thuận ban hành định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối.

Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng vụ Đầu t­ư xây dựng cơ bản - Bộ NN&PTNT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này " Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối".

Điều 2 : Định mức dự toán này là căn cứ để lập dự toán và đấu thầu đối với công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối cho công trình đê. đập và nhà cửa; có hiệu lực trong toàn ngành nông nghiệp và PTNT, áp dụng kể từ ngày 01/01/1999 cho đến khi có quyết định ban hành định mức mới.

Những khối l­ợng điều tra, khảo sát và xử lý mối hoàn thành đã nghiệm thu thành quyết toán thì không đ­ược điều chỉnh theo định mức này.

Điều 3 : Trên cơ sở định mức dự toán này. tuỳ từng công trình ở từng khu vực, căn cứ vào đơn giá của địa ph­ương đó để  xây dựng đơn giá dự toán cho phù hợp. Riêng một số khoản mục chi phí khác bao gồm : chi phí chung. Thuế và lãi. Chỗ ở tạm thời cho công nhân, theo quy định trong đơn giá khảo sát công trình Thuỷ lợi ( ban hành kèm theo quyết định số 2705 NN-ĐTXD/QĐ ngày 18/10/1997 của Bộ trư­ởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ).

Điều 4: Trong quá trình thực hiện, các đơn vị trong ngành và các địa ph­ơng cân tiếp tục theo dõi và góp ý để có cơ sở hoàn thiện vào năm 2000.

Điều 5 : Chánh văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ, thủ trư­ởng các đơn vị trực thuộc bộ và giám đốc các sở nông nghiệp & phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Bình luận (2)

geboawl
28 tháng 6, 2022

https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Wuipko viagra capital federal cialis without a doctor's prescription Lidrol cialis canada generic 10mg no prescription Fsusfv Propecia Estrogenos https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

Affilkins
20 tháng 6, 2022

Tudek B. Grsizs https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis online no prescription Purple Pharmacy Algodones Mexico Fhvodh non prescription cialis online pharmacy No 1 Canadian Pharmacy Helxze https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Viagra Without A Persxritpion Bkudlb

Viết bình luận của bạn

Công ty cổ phần Bắc Đại Dương Công ty cổ phần Bắc Đại Dương Công ty cổ phần Bắc Đại Dương
Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng